Algemene Voorwaarden InforCrypt

Datum laatste aanpassing: 5 mei 2020

Bij InforCrypt willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze Klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in InforCrypt stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en voorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren. Met de ontvangst van uw gehandtekend inschrijvingsformulier wordt uw inschrijving als definitief beschouwd. Door een bestelling te plaatsen stemt u ermee in kennis te hebben genomen van onze volledige openbaarmaking van risico’s van artikel 13 van deze Voorwaarden. InforCrypt kan deze Algemene Voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige Algemene Voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

Ondernemingsgegevens
 • Handelsnaam en rechtsvorm: InforCrypt, onderneming-natuurlijke persoon Ine Holvoet
 • Adres: Menapiërsstraat 15
 • Postcode en gemeente: 8520 Kuurne
 • Ondernemingsnummer: BE0650.755.380
Contactgegevens

Artikel 1. Algemene bepalingen

De website van InforCrypt, een onderneming-natuurlijke persoon, vertegenwoordigd door Ine Holvoet met maatschappelijke zetel te Menapiërsstraat 15, 8520 Kuurne en met ondernemingsnummer BE0650.755.380, (hierna “InforCrypt”) biedt haar klanten opleidingen aan:

 • Crypto-opleidingen
  • Privélessen
  • Groepslessen
  • Online lessen
 • Crypto-opleidingen
  • Basis
  • Advanced
  • Pro
  • Full Pack

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op al haar klanten (huidige, voormalige en toekomstige), bij elk bezoek of gebruik van de website en de informatie ervan door een klant (hierna de "Klant").

In deze Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Klant: “de wederpartij van InforCrypt.”
 • Overeenkomst: “elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van InforCrypt.”
 • Sessie: “De duurtijd van de bijeenkomst van één opleidingsonderdeel.”

Artikel 2. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden

Door een bestelling te plaatsen gaat de Klant akkoord dat hij of zij deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door InforCrypt aanvaard zijn.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van bepalingen van de Voorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Voorwaarden onverlet.

Als u niet wilt te worden gebonden aan onze Voorwaarden is uw enige optie www.inforcrypt.com niet te bezoeken, te bekijken of anderszins gebruik te maken van één of meerdere diensten en producten aangeboden door InforCrypt. U begrijpt, accepteert en bent het er mee eens dat deze Voorwaarden een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en InforCrypt vastleggen.

Artikel 3. Inhoud van de website

InforCrypt bepaalt grotendeels de inhoud van de website en draagt grote zorg voor de informatie erop. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om de website zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. InforCrypt behoudt zich het recht voor om de website en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

InforCrypt kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op de website. Als gevolg hiervan, is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan InforCrypt niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Klant zou kunnen lijden als gevolg van de op de website verstrekte informatie. Uitingen van InforCrypt, waaronder afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijzen, prijslijsten, materiaallijsten, brochures en overige informatie op de website www.goforcloud.eu of andere informatiekanalen, met betrekking tot onze diensten zijn indicatief en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Als bepaalde inhoud van de website in strijd is met de wet, met de rechten van derden of met de goede zeden, moet de Klant InforCrypt zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via ons online contactformulier, zodat gepaste maatregelen kunnen genomen worden. Elke download vanaf de website is altijd op eigen risico van de Klant. InforCrypt is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Klant.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden InforCrypt niet. InforCrypt is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. InforCrypt is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. InforCrypt heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn.

Artikel 4. Bestellingen en annulering

Bestellingen die in naam van de Klant worden geplaatst, worden geacht te zijn geplaatst door de Klant en zijn bindend. InforCrypt heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling, zoals bijvoorbeeld het vragen van een vooruitbetaling, of andere zekerheidsstelling, en kan zonder opgave van redenen een bestelling van de Klant weigeren.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende diensten en producten. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van InforCrypt van de bestelling van de Klant, of door aanvang van de uitvoering van de bestelling door InforCrypt. Bevestiging kan elektronisch (via de website of per e-mail) , schriftelijk (per brief naar onze maatschappelijke zetel) of mondeling plaatsvinden.

De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Klant daartegen binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk of elektronisch bezwaar maakt. InforCrypt is uitsluitend aan haar offertes gebonden indien het akkoord door de Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Annulering van bestellingen kan alleen na schriftelijke of elektronische bevestiging van InforCrypt. Dit laat het recht van InforCrypt om geleden schade (bijvoorbeeld gederfde winst) te vorderen, onverlet. Annulering van de bestelling dient steeds schriftelijk te gebeuren naar de maatschappelijke zetel of per e-mail naar hello@inforcrypt.com. Bij annulering van het vollédig opleidingspakket gelden volgende voorwaarden:

 • Voor de start van de eerste Sessie; 25% van het inschrijvingsgeld zal integraal verschuldigd blijven.
 • Voor de start van de tweede Sessie; 50% van het inschrijvingsgeld zal integraal verschuldigd blijven.
 • Later tijdens de opleiding; 100% inschrijvingsgeld zal integraal verschuldigd blijven.

Bij het verplaatsen van een Sessie gelden volgende voorwaarden:

 • Meer dan 24h voor de aanvang van de Sessie; er worden géén annulatiekosten aangerekend.
 • Minder dan 24h voor de aanvang van de Sessie; 50% van de kostprijs van de Sessie zal worden aangerekend.

Artikel 5. Prijzen en Betaling

Alle op de InforCrypt website vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW tenzij anders vermeld en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden. Indien leverings-, verzend-, reservatie- of administratieve kosten of andere overheidsheffingen worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de aangeboden IT-diensten en producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. InforCrypt behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Uurtarieven zijn jaarlijks aan te passen in functie van de marktsituatie. De prijs die is vermeld in de overeenkomst is bindend, tenzij er tussen het moment van bestelling en het moment van levering sprake is van omstandigheden die de kostprijs van de bestelde goederen verhogen. In dat geval is InforCrypt gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook. De Klant verklaart zich akkoord met het vergoeden van de kosten die InforCrypt maakt om enig incident dat in deze Voorwaarden wordt genoemd te onderzoeken en af te handelen. Al hetgeen de Klant betaalt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

De Klant wordt verzocht om bij betaling het factuurnummer in te vullen. Alle facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, uitsluitend betaalbaar via overschrijving of een storting op het rekeningnummer van InforCrypt. De Klant dient binnen een termijn van 5 dagen het totale factuurbedrag van de geleverde goederen en/of diensten over te schrijven naar InforCrypt op rekeningnummer BE89 0689 3531 8685 - BELFIUS BIC GKCCBEBB en uiterlijk vóór de aanvangsdatum van de opleiding.

Facturen worden elektronisch naar de Klant verstuurd, tenzij hij een schriftelijke aanvraag indient deze per post te willen ontvangen. In dat geval is InforCrypt gerechtigd een meerkost aan te rekenen van €4,95 per verzonden factuur per post. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige reden wordt – zonder dat daartoe een ingebrekestelling verschuldigd is – het saldo verhoogd met een forfaitaire schadebeding van 10% op het totaal van de openstaande factuurbedragen met een minimum van €25 en een maximum van €1.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Ook verliest de Klant dan het voordeel van de toegekende disconto’s op het gewoon tarief. Elke door de Klant formeel bevestigde of contractueel vastgelegde opdracht is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. In voorkomend geval komt het voorschot door de Klant gestort, in mindering op de totale prijs voor de opdracht.

De Klant is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van InforCrypt, indien er problemen ontstaan met betrekking tot de betaling van de factuur.

Artikel 6. Uitvoering door derden

InforCrypt mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen. InforCrypt mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden en zal de Klant daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor de Klant redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, krijgt de Klant de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling. Beide Partijen zullen dan een minnelijke regeling treffen waarbij InforCrypt een oplossing voor de bezwaren aanreikt.

Artikel 7. Levering en Levertijd

De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering en zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan InforCrypt bekend waren. Opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. De oplevering van haar diensten geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van de nodige gegevens door Klant. Indien een overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van InforCrypt zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Indien de Klant tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. InforCrypt behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

De Klant verplicht zich alle gegevens die InforCrypt nodig heeft ten behoeve van het verstrekken van haar diensten op verzoek, ter hand te stellen van InforCrypt en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de Klant binnen een periode van vier (4) weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt InforCrypt haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

Artikel 8. Duur

Onze diensten worden aangeboden voor een periode dewelke nodig is om de opleiding te verschaffen, tenzij anders overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 maand. De Klant is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 1 maand te respecteren, die 1 maand voor het einde van de abonnementsdag geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging. Zonder deze opzegging wordt de contractduur automatisch met 1 maand verlengd en aangerekend zonder mogelijkheid tot enige terugbetaling door InforCrypt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

InforCrypt is geen makelaar, dealer of beleggingsadviseur. InforCrypt heeft geen toegang tot niet-openbare informatie over cryptoprojecten, ICO’s of symbolische verkopen. Bij het verstrekken van onze opleidingen wordt er geen financieel advies gegeven of ontvangen, noch advies met betrekking tot investeringsbeslissingen.

InforCrypt kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op onze website of sessies wordt aangeboden, of van de externe bronnen die gebruikt worden tijdens het opleidingstraject.

InfoCrypt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen die door overmacht worden veroorzaakt.

InforCrypt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of morele schade. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot de schade voor winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering, zakelijke reputatie of goodwill, verlies van programma’s of gegevens of andere immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van het onvermogen om de dienst of informatie te gebruiken of een permanente of tijdelijke stopzetting van dergelijke dienst of de toegang tot informatie, of het verwijderen of corruptie van enige inhoud of informatie, of het uitblijven van enige inhoud of informatie op te slaan. De bovenstaande beperking is van toepassing ongeacht of InforCrypt op de hoogte is gesteld of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade in rechtsgebieden waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan.

Onverminderd hetgeen in de overeenkomst is bepaald, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming voor directe schade van InforCrypt jegens de Klant, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) niet meer bedragen dan de prijs, exclusief btw, bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van InforCrypt in de periode van één maand voorafgaand aan het verzuim van InforCrypt.

InforCrypt is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen.

InforCrypt is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen als deze te wijten zijn aan software of hardware of data of applicaties of andere materialen, die niet door InforCrypt werd geleverd en welke gebrekkig is en/of waarvan InforCrypt niet wist dat die samen met de door haar geleverde producten of diensten zou gebruikt worden, of het feit dat anderen dan InforCrypt wijzigingen aan de producten of diensten hebben aangebracht.

InforCrypt is niet aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en schade wegens door InforCrypt gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

In het geval van een inbreuk op de Voorwaarden door de Klant, behoudt InforCrypt zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen, zoals het tijdelijk of permanent weigeren van toegang tot de diensten. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen geen aansprakelijkheid voor InforCrypt met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De Klant vrijwaart InforCrypt voor alle schade die InforCrypt mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door InforCrypt geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen:

 • aanspraken van derden, werknemers van de Klant daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van medewerkers (werknemers en/of freelancers) van InforCrypt die ter beschikking zijn gesteld van de Klant en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
 • aanspraken van derden, werknemers van InforCrypt daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Klant of van onveilige situaties in diens bedrijf indien van toepassing;
 • aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door InforCrypt geleverde producten en diensten indien het gebrek in de materialen voor InforCrypt verborgen was.

Artikel 10. Beëindiging

De Klant wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

 • de Klant een betalingsachterstand van meer dan twee (2) maanden heeft;
 • de Klant heeft moedwillig daden verricht die zijn professionele relaties met InforCrypt, andere bestaande of toekomstige business partners, met haar leveranciers, met haar personeel, met andere klanten of met de overheid in het gedrang brengt, schaadt of onmogelijk maakt;
 • InforCrypt goede gronden heeft te vrezen dat de klant in de nakoming tekort zal schieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
 • de Klant zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot uitstel van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen tien (10) dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
 • de opdracht, door nalatigheid van de Klant, meer dan 6 maanden blijft open staan;
 • de Klant een natuurlijk persoon is en overlijdt.

Wanneer beide partijen deze overeenkomst beëindigen in onderling akkoord, kunnen de daarbij geldende modaliteiten vrij worden gekozen. Deze Voorwaarden zullen eeuwigdurend toegepast blijven totdat deze expliciet worden beëindigd door InforCrypt, zonder kennisgeving en op elk moment. De Voorwaarden kunnen niet worden beïnvloed door de beëindiging van deze overeenkomst.

In geval van overmacht is InforCrypt gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 11. Links naar andere websites

De website kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen InforCrypt en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

InforCrypt heeft geen controle over externe websites en is daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Klant op de hyperlink klikt, verlaat hij de website en kan InforCrypt niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door InforCrypt aangeleverd wordt aan de Klant is eigendom van InforCrypt. Alle elementen en gegevens van de website die door InforCrypt aan Klant worden verstrekt voor plaatsing op onze website, onder meer alle teksten, beelden, logo's, grafieken, foto's, audio- of videofilms en de updates worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van InforCrypt.

In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van InforCrypt, waarborgt InforCrypt dat deze over alle noodzakelijke toelatingen en/of licenties beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen. Deze toelatingen moeten, naargelang het geval, slaan op:

 • het recht van reproductie op iedere digitale of andere drager, met inbegrip van het recht op de aanpassing nodig voor het transfereren van de ene drager op de andere;
 • het recht op de grafische aanpassing op iedere drager;
 • het recht op elektronische verspreiding evenals, desgevallend, het recht om de drager die deze elementen bevat, te verspreiden;
 • het recht van mededeling aan het publiek, met of zonder draad, met eender welk middel, zoals kabel, satelliet, Internet, met inbegrip van het ter beschikking stellen van het publiek van de elementen op zulke wijze dat elkeen er toegang toe heeft op de plaats en het ogenblik dat hij individueel kiest.

Artikel 13. Risico’s

Deze clausule is bedoeld om onze Klanten volledig op de hoogte te brengen van de risico’s en kosten die verbonden zijn aan het verhandelen van activa (digitaal of anderszins) op de financiële markten. Het is één van de riskantste mogelijke beleggingsvormen. Cryptocurrency-handel brengt een hoog risico met zich mee en is niet geschikt voor alle beleggers. Het is mogelijk om 100% van een investering te verliezen.

Voordat u beslist om cryptocurrencies, tokens of andere digitale activa te verhandelen, dient u zorgvuldig uw beleggingsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicobereidheid in overweging te nemen. InforCrypt wil u eraan herinneren dat de meeste gegevens en inhoud op onze site worden aangeboden via API’s of bronnen van derden en dat prijzen en inhoud op deze website dus niet noodzakelijkerwijs realtime of nauwkeurig zijn. Daarom draagt InforCrypt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele bedrijfsverliezen die u zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van deze informatie.

Er zijn veel verschillende soorten risico's verbonden aan cryptocurrency en ICO's. Tokenverkopen zijn vaak complex. Tokens kunnen op verschillende technologieën worden gebouwd en ze kunnen verschillende gebruikscasussen vertegenwoordigen, van eenvoudig tot complex. Er is geen standaarddefinitie voor een "token" of "ICO". Sommige tokens (zoals Bitcoin) hebben bijvoorbeeld geen centraal beheer, Bitcoin bestaat op zijn eigen constant veranderende blockchain en het heeft een heel eenvoudig gebruik. Andere tokens bestaan bovenop bestaande blockchains en zijn daarom afhankelijk van hen, ze hebben hun eigen centrale managementteam en de use-cases voor hun token kunnen stemrechten, waardeoverdracht voor ingebrachte werkzaamheden, een beveiligingstoken, een token voor de aanschaf van een in-app-product of -service, of een soort digitaal "punt" voor het beheren van inhoud om maar een paar voorbeelden te noemen. Nieuwe use-cases, economische modellen, technologie en manieren van zakendoen worden snel uitgevonden en met een snelle ontwikkeling komt het risico.

Houd rekening met de volgende specifieke risico's voordat u zich gaat bemoeien met elk crypto- of blockchain-gebaseerd project op onze site of elders.

Specifieke risico's:

 1. Fraude: De crypto-ruimte is nog grotendeels ongereguleerd. Dit maakt het mogelijk dat onwettige projecten worden gelanceerd in een zoektocht naar fondsenwerving voor een project dat nooit bedoeld was om aan een van zijn beloften te voldoen. In deze gevallen verliezen bijdragers vaak 100% van hun bijdrage. Het is belangrijk om een grondige due diligence uit te voeren voor alle cryptoprojecten. U moet het team en de adviesraad grondig onderzoeken achter alle projecten waarin u geïnteresseerd bent. Houd er rekening mee dat het vaak niet voldoende is om gewoon naar de profielen op de website van het project te kijken, zoals sommige fraudeurs hebben nep-identiteiten gebruikt, nep sociale profielaccounts en een lijst met nep-werkgeschiedenissen en werkervaringen. In andere gevallen hebben fraudeurs echte identiteiten gebruikt van mensen die niet aan hun project zijn gekoppeld.
 2. Hacks: Hoewel het minder waarschijnlijk is dat een blockchain wordt gehackt, is er een groter potentieel voor hacks op de systeemlagen die boven de blockchain-laag bestaan. Toepassingen zoals portefeuilles, browsers, websites of softwareprogramma's zijn bijvoorbeeld allemaal gemeenschappelijke doelen voor hackers. Deze hacks leiden vaak tot een aanzienlijk verlies van geld voor zowel de token-uitgever als de token-koper. Houd er rekening mee dat veel blockchain-projecten onverzekerd zijn, wat waarschijnlijk zal resulteren in het volledige verlies van uw geld in het geval u het slachtoffer bent van een hack.
 3. Verlaten project: Er is een risico dat sommige cryptoprojecten verlaten kunnen worden. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, inclusief maar niet beperkt tot gebrek aan interesse van het publiek of ontwikkelaars, ongunstige regelgeving, technische storingen of gebrek aan financiering. Als een project wordt verlaten, worden de bijbehorende tokens vaak illiquide of ongeldig van enige echte waarde.
 4. Nieuwe technologie: Veel cryptoprojecten op onze site gebruiken een blockchain als hun onderliggende technologie. Blockchain-technologie is relatief nieuw en heeft zijn eigen risico's. Om het zelfs nog riskanter te maken, experimenteren veel tokensuitgevers met de onderliggende protocollen en algoritmen. In de blockchain-ruimte is het niet ongebruikelijk om technische storingen te zien.
 5. Onderliggende protocolfout: Veel crypto-projecten voeren hun project uit bovenop bestaande blockchains. Veel voorkomende blockchains omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Bitcoin, Ethereum en NXT. Daarom vertrouwen veel crypto-projecten op het goed functioneren van deze onderliggende blockchains. Problemen als vorken, systeemfouten, projectverlaten of nieuwere technologieën zoals quantumcomputing kunnen echter nieuwe risico's met zich meebrengen voor deze onderliggende blockchains en dus ook voor de projecten die daarop zijn gebouwd.
 6. Mijnaanvallen: Blockchain-projecten in een vroeg stadium hebben hogere risiconiveaus. Blockchain-protocollen maken vaak gebruik van algoritmen (zoals Proof Of Work of Proof Of Stake) die het netwerk helpen beschermen. Hoewel deze algoritmen en anderen vrij veilig zijn gebleken, is er een risico bij projecten in een vroeg stadium die geen evenwichtige verdeling van mijnwerkers hebben. In deze gevallen zou een project kunnen plaatsvinden met mijnwerkers die slechte actoren zijn en activiteiten ontplooien, zoals meerderheidsmachtsaanvallen, die de waarde van het platform of netwerk tot nul reduceren.
 7. Extreme volatiliteit: Crytocurrencies zijn van oudsher ongelooflijk volatiele activa. Dit heeft veel gevolgen voor de ICO- en Token Sale-industrie. De waarde van de interne token van een project kan al dan niet leiden tot een toename of afname van de projectvoortgang en tot de publieke belangstelling voor het project. Evenzo kan de prijs van de tokens die als basisvaluta worden gebruikt (voor fondsenwerving) ook in waarde worden afgeschreven, wat betekent dat de token-emittent mogelijk niet over de middelen beschikt om het project te voltooien.
 8. Gebrek aan verifieerbare audits door derden: Verkoop van tokens is vaak niet bedoeld als verkoop van effecten en daarom zijn ze vaak niet onderworpen aan dezelfde rigoureuze normen voor verificatie en controle door derden.
 9. Accidenteel verlies van tokens: Het is mogelijk om het volledige saldo van uw token te verliezen op basis van veel verschillende factoren. Als u bijvoorbeeld niet de exacte ICO- of Token-verkoopinstructies volgt, waaronder het verstrekken van een correct en compatibel ontvangend adres, kunt u uw tokens kwijtraken. U kunt uw tokens ook kwijtraken als u uw wachtwoord, privésleutel of wachtwoordzin niet kunt noteren (afhankelijk van de regels van elke tokenverkoop). Over het algemeen resulteert het niet naleven van zeer strikte richtlijnen in het totale verlies van alle tokens. In de meeste van deze gevallen zullen de tokens voor altijd onherstelbaar zijn.
 10. Risico verbonden aan regelgeving: Het risico bestaat dat een cryptoproject niet voldoet aan de wettelijke vereisten voor hun specifieke use case en technologie, of dat nieuwe wet- of regelgeving mogelijk in strijd is met de huidige werking van het project. Het is ook belangrijk om te beseffen dat wettelijke normen en wetten sterk veranderen tussen jurisdicties. Het is belangrijk om uzelf te bestuderen, te begrijpen en voortdurend bij te werken over het snel veranderende regelgevingslandschap rond blockchain-technologie en ICO's in uw rechtsgebied.
 11. Interne teamfouten of fouten: Er is een risico verbonden aan het in handen leggen van de token-verstrekker van de controle over de dagelijkse activiteiten. Tokenprijs, stabiliteit en nut zijn vaak gebaseerd op de principes van goed bedrijfsbeheer. Het risico bestaat echter dat het centrale management de bedrijfsvoering niet naar behoren uitvoert.
 12. Geen legaal verhaal: Er is een risico verbonden aan het vinden van een redelijk rechtsmiddel in geval van een geschil. Het kan voor tokenbetalers moeilijk of duur zijn om hun wettelijke rechten te doen gelden. Vanwege het internationale karakter van internet en internationale handelsbetrekkers kan het duur of moeilijk zijn om de symbolische uitgever in hun rechtsgebied te vinden en uit te dagen. Op dezelfde manier vermelden cryptoprojecten vaak expliciet de risico's in hun algemene voorwaarden. Dit kan het vinden van een redelijk rechtsmiddel uitdagend maken.

Artikel 14. Privacy

Alle informatie omtrent welke verwerkingsactiviteiten wij verrichten, de doeleinden van deze verwerkingsactiviteiten, de bewaartermijn, rechtsgronden en welke soort persoonsgegevens wij verwerken, kan u vinden in onze Privacyverklaring, steeds publiekelijk te raadplegen op onze website dewelke integraal deel uitmaken van deze Voorwaarden. Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? U kunt ons uw vraag via het online contactformulier of via mail naar hello@inforcrypt.com versturen.

Artikel 15. Gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies, voor welke doeleinden zij worden gebruikt en hoelang zij worden bewaard op uw browser, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Artikel 16. Aantasting geldigheid - nietigheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. In een dergelijk geval zal deze bepaling vervangen worden door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.

Het nalaten op gelijk welk moment door InforCrypt om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, advertenties of enige andere uiting van InforCrypt en deze Voorwaarden, prevaleren deze Voorwaarden.

Artikel 17. Aanvulling en wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de Privacy- en Cookieverklaring van InforCrypt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. InforCrypt kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen, maar verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Klant een bestelling plaatste.

InforCrypt behoudt zich het recht voor om de aangeboden producten en diensten op de website op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

Artikel 18. Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.

Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.